Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 23

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava

č. 23

o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků

v zimním období

 

Obecní rada Chyňava vydala podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                 Čl. 1

 

1) Vyhláška se vztahuje na údržbu místních komunikací a chodníků v územním obvodu obce Chyňava, tj. katastrální území Chyňava. Libečov, Malé Přílepy a Lhotka.

 

2) Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.

 

                                                 Čl. 2

 

1) Závady ve sjízdnosti místních komunikací, pokud vznikly náledím či sněhem, se odstraňují odhrnutím sněhu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují odhrnutím sněhu popřípadě posypem zdrsňujícími materiály.

 

2) Místní komunikace se podle dopravního významu rozdělují v souladu s § 42 zákona č. 13/1997 Sb. a § 42 vyhlášky č. 104/1997 Sb. do 3 tříd a na místní komunikace neudržované – třída IV. Pořadí důležitosti je vyznačeno v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí, takto:

 

a) místní komunikace I.třídy písmenem a (např. 1a) – sjízdnost zajištěna do 4 hod

b) místní komunikace II.třídy písmenem b (např. 1b) – sjízdnost zajištěna do 12 hod

c) místní komunikace III.třídy písmenem c (např. 1c) – sjízdnost po ošetření komunikací I. a II.třídy – sjízdnost zajištěna do 48 hod

d) místní komunikace IV.třídy, tj. místní komunikace ostatní a komunikace účelové – tyto komunikace jsou neudržované

 

Podle pořadí důležitosti jsou zařazeny místní komunikace v jednotlivých obcích (viz evidenční čísla v příloze) do těchto tříd:

Chyňava
II.třída
1b – Malá strana od křižovatky
2b – Sobočina od křižovatky čp. 116 k čp. 393
3b – „třetí ulice“ Sobočina


III.třída
2c – ulice od čp. 331 na konec zástavby
3c – ulice od hlavní silnice směr ke hřišti na konec zástavby
4c – Sobočina – II ulice
5c – Sobočina I ulice
6c – komunikace Za pilou k čp. 192
7c – komunikace Za pilou k čp.- 372
8c – komunikace Za humny
9c – propojovací komunikace u ZD
17c – komunikace od hlavní silnice směrem na Skalku k čp. 400

Podkozí
III.třída
31c – od kapličky na konec zástavby
30c – od rybníka na konec zástavby

Libečov
III.třída
101c – od kapličky k lesu na konec zástavby
102c – od kapličky na konec cesty k benzinové stanici

Malé Přílepy
III.třída
201c – od křižovatky u pomníku I.svět.války na konec zástavby
202c – od zastávky ČSAD na konec zástavby
 

Podle pořadí důležitosti bude sjízdnost místních komunikací udržována. Ostatní komunikace v příloze neoznačené a výše neuvedené jsou komunikacemi IV.třídy a komunikace účelové, v zimním období neudržované.

 

3) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníku, která slouží chůzi a to do 48 hodin od doby zjištění závady odmetením nebo odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály. Na chodnících je zakázáno používat sůl, škváru a popel.

 

4) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá a ručí za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, pokud zákon nestanové jinak.

 

5) Schůdnost průjezdných úseků silnic ve vlastnictví státu nebude zajišťována.

 

 

V souladu se zákonem č. 367/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků nabývá vyhláška účinnosti dnem 9.12.1997.

 

 

Josef Vrbský

starosta

 

Emil Beer

zástupce starosty

 

Vyvěšeno: 9.12.1997

Sejmuto: 7. 1.1998

 

Příloha: 5 x mapová příloha