Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 4/2003

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 4/2003

o místním poplatku ze psů, o poplatku za rekreační pobyt, o poplatku za užívání veřejného prostranství a o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo obce Chyňava vydává v souladu s ustanovením § 10d a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §§ 2, 3, 4 a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

Poplatek ze psů

 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů nabytí psa do držení.

 

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé, kteří jsou osobou nevidomou, bezmocnou či osobou s těžkým zdravotním postižením požívající výhod dle zvláštního předpisu a další osoby vymezené v § 2 odst.2 zákona č. 229/2003 Sb.

 

3) Sazba poplatku ze psa činí ročně:

 

a) za prvého psa 50,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč

 

4) Poplatek ze psů je splatný do konce února běžného roku. Ze psů, které získá držitel do držení v průběhu roku, se platí do 30 dnů od nabytí poměrná část poplatku.

 

Článek 2

Poplatek za rekreační pobyt

 

1) Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu v obci pobývají za účelem rekreace.

 

2) Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením kterým byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod a další osoby vymezené dle § 3 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

 

3) Poplatek za rekreační pobyt vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

 

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení a adresu osoby, které ubytování poskytl.

 

5) Sazba poplatku za rekreační pobyt činí 5,- Kč za osobu za každý i započatý den, není-li tento den dnem příchodu.

6) Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatků za běžný rok na účet obce nejpozději do konce února následujícího roku.

 

Článek 3

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a další užívání dle § 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

2) Veřejným prostranstvím jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.

 

3) Zvláštní užívání veřejného prostranství je možné pouze se souhlasem obce, který obec vysloví na základě odůvodněné žádosti. Žádat o předchozí souhlas obce není nutné v případech, kdy veřejné prostranství (s výjimkou komunikací) bude užíváno na nezbytnou dobu, nejvýše však po dobu pěti pracovních dnů, za účelem překládky paliva nebo stavebních materiálů.

 

4) Každý, kdo zvláštním způsobem užívá veřejné prostranství, je povinen dbát o to, aby jeho užíváním nedocházelo k poškozování zeleně popř. dalšího majetku a po skončení užívání uvést užívané prostranství do původního stavu.

 

5) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý den činí:

 

a) za prodejního místo za každý i započatý m2 užívané plochy 25,- Kč

b) za umístění cirkusu, lunaparku a jiných atrakcí za každý i započatý m2 užívané plochy 10,- Kč

c) v ostatních případech za každý i započatý m2 užívané plochy 2,- Kč

 

Článek 4

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.

 

2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

 

3) Provozovatel výherního hracího přístroje je povinen oznámit obci do osmi dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží zahajovacím protokolem.

 

4) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5 000,- Kč. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší tří měsíců, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

 

5) Poplatek za výherní hrací přístroj je splatný do 30 dnů po jeho uvedení do provozu. V případě provozování výherního hracího přístroje po dobu delší tří měsíců, hradí se poplatek čtvrtletně, vždy do 30 dnů od počátku nadcházejícího provozního období.

 

 Článek 5

Společná ustanovení

 

1) Nebudou-li poplatky stanovené touto vyhláškou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

 

2) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

4) Rozhodnutím rady obce je možno na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatky zcela nebo částečně prominout.

 

Článek 6

Zrušovací ustanovení

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o místních poplatcích, obecně závazná vyhláška č. 24/1998 o poplatcích za výherní hrací přístroj a obecně závazná vyhláška č. 3/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o místních poplatcích.

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

 

Ing. Petr Prošek Emil Beer

starosta místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 10.12.2003

Sejmuto: