Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava

č. 1/2001

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Chyňava se dne 19. března 2001 usneslo vydat v souladu § písm. b) a písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                      Čl. 1

 

Na veřejných prostranstvích se zakazuje volného pobíhání psů bez doprovodu vlastníka nebo jiné osoby, pohyb psů bez vodítka v doprovodu vlastníka nebo jiné osoby, jakož i volný pohyb hospodářského zvířectva.

 

                                                     Čl. 2

 

Vlastníci a držitelé psů a hospodářského zvířectva, jakož i osoby, v jejichž doprovodu se zvířata na veřejném prostranství pohybují, jsou povinni zajistit, aby tato zvířata neznečišťovala a nepoškozovala veřejné prostranství. Případné znečištění nebo poškození veřejného prostranství jsou povinni neprodleně odstranit vlastními prostředky na svůj náklad.

 

                                                   Čl. 3

 

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

                                                   Čl. 4

 

Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

 

                                                   Čl. 5

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 20. března 2001.

 

                                                   Čl. 6

 

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 8 platná od 1.5.1991.

 

Josef Vrbský

Starosta

 

Emil Beer

zástupce starosty

 

Vyvěšeno: 20.3.2001

Sejmuto: 3.5.2001