Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2002

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava

č. 1/2002

o nakládání s komunálním odpadem na území obce Chyňava a o stanovení systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Chyňava schválilo dne 18. 3. 2002 podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

                                                      Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1) Vyhláška stanoví místní systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce.

 

2) Vyhláška platí na území obce Chyňava a k ní náležejících obcí, tj. Podkozí, Libečov, Lhotka a Malé Přílepy.

 

 

                                                      Článek 2

Závaznost vyhlášky

 

1) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují a pro vlastníky objektů sloužících nebo používaných k individuální rekreaci.

 

2) Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný odpadu komunálnímu, se kterým obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

 

 

                                                  Článek 3

Základní pojmy

 

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad vznikající na území obce oddělení shromažďovat a třídit na tyto složky komunálního odpadu (dále jen „složky“):

 

1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce (města) při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právních osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

 

2) Sklo je např. sklo obalové a tabulové (bílé, barevné, směsné), zejména nevratné lahve (prázdné, čisté, bez kovových uzávěrů), sklenice od marmelád, kompotů, zeleniny, lahvičky od kosmetiky, mycích a pracích prostředků, okenní sklo a ostatní skleněné střepy neznečištěné škodlivinami.

Jako sklo nelze odstraňovat sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky, automobilová skla, keramiku, porcelán a nádoby z pálené hlíny.

 

3) Papír je např. papír a lepenka, zejména papírové obaly, noviny, časopisy, lepenka, karton, prospekty, letáky, balící papír, sešity, knihy, papírové sáčky, počítačová recyklovaný a ostatní neznečištěný a suchý sběrový papír.

Jako papír nelze odstraňovat hygienické potřeby (např. dětské pleny), znečištěný, mastný a mokrý obalový papír, vícevrstevné materiály (např. krabice od mléka a limonád, voskový papír, propisovací uhlový papír, fotografický papír, pohledy, tapety).

 

4) Plast jsou např. drobné plastové předměty a ostatní plasty, zejména všechny neznečištěné nevratné použité a vyřazené plasty (bez kovových součástí a jiných příměsí, beze zbytků potravin, saponátů, motorových olejů a jiných škodlivin), především igelity, igelitové sáčky, mikroten, mikrotenové sáčky, fólie, smrštitelné fólie, celofán, sáčky, plastové lahve, kelímky, plastové obaly např. od mycích prostředků a kosmetiky, všechny plastové výrobky nebo jejich části z plastů jako hračky, přepravky, potřeby pro domácnost (misky, kbelíky, nádobí).

 

5) Kovový odpad – železný šrot – trubky, roury, radiátory, kovové stavební konstrukce, sporáky, pračky a jiné.

 

6) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím předpise a jakýkoli jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.

 

7) Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území oce.

 

8) Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva apod.

 

 

                                                   Článek 4

Systém třídění a sběru komunálního odpadu

 

1) Druhy odpadu uvedené v čl. 3 se odděleně odkládají do příslušně označených sběrných nádob a kontejnerů, umístěných na veřejných prostranstvích a na sběrných místech určených obcí.

 

 

Složky odpadu
Způsob ukládání
Místo uložení

Zbytkový komunální

odpad


Sběrné nádoby umístěné u jednotlivých nemovitostí o objemu 110 lt.
Nádoby jsou umístěny u objektu tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky a byly přístupné pro odvoz

Sklo
Barevně odlišené kontejnery s nápisem
Nádoby jsou umístěny: Chyňava, Podkozí, Lhotka, Libečov, Malé Přílepy

Plasty
Barevně odlišené kontejnery s nápisem
Nádoby jsou umístěny: Chyňava, Podkozí, Lhotka, Libečov, Malé Přílepy

Nebezpečný odpad
Ambulantní svozy
Ambulantní svozy nebezpečných odpadů nejméně 2 x ročně dle pokynů obce
 

 

Pro ukládání komunálního odpadu slouží zařízení ke zneškodňování odpadů (skladka v k.ú. Hýskov). Provozní doba skládky:

 

V zimním období(od 1.10. do 31.3.)
V letním období od 1.4. do 30.9.)

úterý 8.00 – 15.00

sobota 10.00 – 16.00
úterý 8.00 – 15.00

středa 8.00 – 15.00

čtvrtek 13.00 – 17.00

pátek 13.00 – 17.00

sobota 10.00 – 16.00
 

 

3) Nepotřebné léky a veterinární léčiva se odkládají v lékárnách resp. ve veterinárních zařízeních. Upozorňujeme, že jejich sběr není součástí systému, který zajišťuje obec.

 

 

                                              Článek 5

Svoz komunálního odpadu

 

1) Svoz všech druhů komunálního odpadu z jednotlivých sběrných míst se provádí podle harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou a schváleného příslušným orgánem obce.

 

 

                                                    Článek 6

Povinnosti fyzických osob

 

1) Fyzické osoby jsou povinny:

 

a) odděleně shromažďovat druhy odpadů uvedené v čl. 2 této vyhlášky;

b) odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů, směsný odpad a objemný odpad do sběrných nádob a kontejnerů k tomu určených;

c) sběrné nádoby umisťovat ve svozový den na určená místa na svozové trase;

d) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával;

e) udržovat čistotu v okolí sběrných nádoba a kontejnerů;

f) opatřit svěrnou nádobu známkou svozové společnosti. Tyto známky jsou k dispozici na obecním úřadu. V případě poškození známky je fyzická osoba povinna tuto skutečnost ohlásit na obecním úřadě, který zajistí dodání známky nové;

g) uhradit si novou sběrnou nádobu ze svých prostředků;

h) zajistit, aby v den svozu komunálního odpadu nejpozději 1 hodinu před dobou svozu odpadu stanovenou v harmonogramu svozu odpadu (čl. 4 této vyhlášky), byly sběrné nádoby náležející k příslušné obytné nemovitosti zpřístupněny pro obsluhu provádějící svoz;

ch) zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě.

 

 

2) Zakazuje se:

 

a) odkládání odpadu mimo sběrné nádoby a míst k tomu určená;

b) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu;

c) spalování odpadů v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím;

d) spalování odpadů ne veřejném prostranství;

e) zapalovat obsah sběrných nádob.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

                                              Článek 8

Sankce

 

1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů (zákon č. 200/1900 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech).

 

 

                                                Článek 9

Platnost obecně závazné vyhlášky

 

1) Zrušuje se vyhláška č. 25/1998 ze dne 22.6.1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 

 

 

Josef Vrbský

starosta

 

Emil Beer

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18.2.2002

 

 

Sejmuto: 18.3.2002