Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č. 1/2004

o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Chyňava

 

Zastupitelstvo obce Chyňava vydává v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

část první

úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Chyňava schváleného obecním zastupitelstvem obce Chyňava dne 23. února 2004. Ostatní části územního plánu jsou směrné.

 

2) Vyhláška stanovuje závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání pro územní a stavební řízení, jakož i pro všechna další jednání, řízení a rozhodnutí, jejichž náplní je obsah využití území, činnosti v tomto území a stavby.

 

 

Článek 2

Rozsah platnosti vyhlášky

 

1) Tato vyhláška platí pro celé správní území obce Chyňava.

 

2) Tato vyhláška platí pro návrhové období s časovým horizontem 2018. Její platnost může být změněna pouze novou vyhláškou ke změnám tohoto územního plánu, nebo schválením nového územního plánu.

 

 

část druhá

závazná část územního plánu

 

Článek 3

Závazné části územního plánu

 

1) Závaznou částí územního plánu jsou:

- urbanistická koncepce určující způsob využití ploch a jejich uspořádání v území

(zásady utváření území)

- závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území

- zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení

- vymezení územního systému ekologické stability

- vymezení ploch ve veřejném zájmu a veřejně prospěšné stavby

 

2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny

 

a) v územním plánu

 

část A: Architektura a krajina

A:1. Širší vztahy m 1: 50 000

A.2. Komplexní řešení území m 1: 10 000

A.3. Funkční využití m 1: 5 000

A.4. Veřejně prospěšné stavby m 1: 5 000

K.1. Krajinné a územní vazby v řešeném území m 1: 10 000

L.1. Limity využití území m 1: 10 000

 

část B: Technická infrastruktura

D.1. Dopravní systém v řešeném území m 1: 10 000

T.1. Vodohospodářská situace v řešeném území m 1: 10 000

T.2. Elektroenergetická situace v řešeném území m 1: 10 000

T.3. Zásobování vodou m 1: 5 000

T.4. Kanalizace m 1: 5 000

T.5. Zásobování elektrickou energií m 1: 5 000

 

b) v textové části vyhlášky (přílohách)
příloha č. 1 zásady utváření území 
příloha č. 2 závazné regulativy
příloha č. 3 plochy ve veřejném zájmu
příloha č. 4 limity využití území