Chyňava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Obecně závazná vyhláška obce Chyňava č.1/2003

 Obecně závazná vyhláška obce Chyňava

č. 1/2003

o ochraně veřejné zeleně ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2003

 

Zastupitelstvo obce Chyňava se na svém zasedání dne 26. května 2003 usneslo vydat v souladu § 84 odst. 2 písm. i) a § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně, platnou v územním obvodu Obce Chyňava.

 

 

 

Článek 1

Základní pojmy

 

Za veřejnou zeleň jsou pro účely této vyhlášky považována veškerá prostranství v zastavěném území obce přístupná bez omezení, a to bez ohledu na jejich vlastnictví. Za veřejnou zeleň se při tom nepovažují:

 

1) komunikace a jejich krajnice; za krajnici lze pro účely této vyhlášky považovat pruh souběžný s vozovkou v šíři odpovídající konstrukci vozovky, nejvýše však v šíři 1,0 m

2) chodníky a jiné zpevněné plochy

3) přístupové cesty k nemovitostem

4) vodní plochy

 

Ve sporných případech je právo rozhodnutí o ploše veřejné zeleně vyhrazeno obci.

 

Článek 2

Ochrana veřejné zeleně

 

Veřejnou zeleň, včetně zařízení a porostů na ní umístěných, je zakázáno poškozovat. Zejména je zakázáno:

 

1) plochy veřejné zeleně přejíždět a používat pro stání motorových i nemotorových vozidel; toto ustanovení se nevztahuje na Policii ČR, Hasičské sbory a Zdravotní záchrannou službu při výkonu služby

2) na plochách veřejné zeleně zakládat nepovolené skládky materiálu

3) plochy veřejné zeleně znečišťovat komunálním a jiným odpadem

 

Článek 3

Zvláštní užívání ploch veřejné zeleně

 

1) ve zdůvodněných případech lze po předchozím projednání a souhlasu obce plochy veřejné zeleně využít k jiným účelům; v těchto případech je za použití plochy vyměřen poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou o poplatcích za užívání veřejného prostranství a stanovena podmínka o uvedení použité plochy do původního stavu

2) v rozsahu nezbytně nutném pro obsluhu nemovitostí mohou plochy veřejné zeleně přilehlé k nemovitostem užívat vlastníci přilehlé nemovitosti či osoby, které jsou v této nemovitosti přihlášeny k trvalému pobytu; jsou při tom povinni dbát o to, aby zeleň nebyla nadměrně poškozována

3) osazování či osévání ploch veřejné zeleně lze provádět pouze po předchozím souhlasu obce

4) k sečení travních porostů ploch veřejné zeleně na obecních pozemcích jsou oprávněni vlastníci přilehlých nemovitostí; pokud je vlastníků více, musí se o sečení dohodnout; nedojde-li k dohodě, rozhodne o tomto nároku obec

5) svévolné oplocování či jiné ohraničování ploch veřejné zeleně (kameny, patníky, řetízky a pod) není z bezpečnostních důvodů dovoleno

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 12.6.2003

 

 

 

Ing. Petr Prošek

starosta

 

Emil Beer

místostarosta